ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงพื้นและปูกระเบื้องทางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น7 จำนวน 1 งาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์สำหรับส่งของ จำนวน 27 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)

ตารางแสดงวงเงินงบประ...