ส่งรายงานแผนการปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินลงทุน) ประจำปี 2559 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ส่งรายงานแผนการปฏิบั...