กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

  • กติกาปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด