ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับบริจาค

ประกวดราคา

 1. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด (รถยนต์) รายละเอียด
 2. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด  รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AHG,ABO) รายละเอียด
 4. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น รวม 6 รายการ รายละเอียด
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 6. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 8. ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH   SP 325 DNW จำนวน 700 ตลับ รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน 700 ตลับ รายละเอียด
 10. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 12. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ รายละเอียด
 13. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 14. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการฯ รายละเอียด
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการฯ รายละเอียด
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 17. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ จำนวน 12,000 ชุด รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ จำนวน 12,000 ชุดรายละเอียด
 19. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับเด็ก และขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่) รายละเอียด
 20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 21. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัดโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report รายละเอียด
 22. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัดโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report รายละเอียด
 23. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาSevoflurane และ Cisatracurium รายละเอียด
 24. ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 25. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูก (Locking Plate) 3 รายการ รายละเอียด
 26. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้อัตโนม้ติ (GIA) รายละเอียด
 27. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม No.28 รายละเอียด
 28. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โลหะดามกระดูก (Locking Plate) 3 รายการ รายละเอียด
 29. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้อัตนโนมัติ (GIA) รายละเอียด
 30. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม No.28 รายละเอียด
 31. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 32. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด
 33. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด
 34. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 35. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 36. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 37. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 38. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 39. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 40. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 41. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 110,000 ชุด รายละเอียด
 42. (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 43. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 44. ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 54,000 ชุด รายละเอียด
 45. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มยาตา 6 รายการ รายละเอียด
 46. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 47. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ,ชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) รายละเอียด
 48. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 49. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาSevoflurane และ Cisatracurium รายละเอียด
 50. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา oxaliplatin 100 mg in 20 ml injection รายละเอียด
 51. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ รายละเอียด
 52. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 53. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (PT และPTT) รายละเอียด
 54. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (PT และPTT) รายละเอียด
 55. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ APHERESIS KIT รายละเอียด
 56. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ APHERESIS KIT จำนวน 124 Pack รายละเอียด
 57. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 58. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน จำนวน 3,000 ท่อ รายละเอียด
 59. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ รายละเอียด
 60. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Oxaliplatin 100 mg20 ml รายละเอียด 
 61. ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 62. ขอเปลี่ยนแปลงราคาขายทอดตตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 63. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย จำนวน 54,000 ชุด รายละเอียด
 64. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด
 65. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด
 66. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 67. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 68. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 69. ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 70. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 71. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 72. ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์บรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
 73. ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 74. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 75. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง รายละเอียด
 76. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง รายละเอียด
 77. (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีดฯ รายละเอียด
 78. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ฯ รายละเอียด
 79. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก รายละเอียด
 80. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 200,000 กิโลกรัม รายละเอียด
 81. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  จำนวนประมาณ 200,000 กิโลกรัม รายละเอียด
 82. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
 83. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิแฟลตพาแนล ฯ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 84. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 12 เดือน รายละเอียด
 85. ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก รายละเอียด
 86. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 200 ราย รายละเอียด
 87. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 200 ราย รายละเอียด
 88. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก รายละเอียด
 89. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 90. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด</
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ APHERESIS KIT จำนวน 124 Pack รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg20 ml รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือด รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูก รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ และชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดน้ำยาตรวจ PT, ชุดน้ำยาตรวจ PTT) รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (AHG,ABO) รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีด รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมแก้ไขท่อน้ำทิ้งอาคารสิริโสธรารักษ์ ชั้น 14 จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกตรวจตาแบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด และหุ่นฝึกสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (CVC) ภายใต้การควบคุมทิศทงจากอัลตราซาวด์) รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย จำนวน 54,000 ชุด รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (หุ่นฝึกเจาะข้อเข่าสำหรับ Aspiration และหุ่นฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด) รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด รายละเอียด
 21. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ ฯลฯ รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะวัสดุเครื่องบริโภคฯหมวดนมทารก จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกฯ รายละเอียด
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร(สูตรสำเร็จ)4 รายการ รายละเอียด
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมู รายละเอียด
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่ รายละเอียด
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ รอบ2 รายละเอียด
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 200 ราย รายละเอียด
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 12 เดือน รายละเอียด
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมุลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 200,000 กิโลกรัม รายละเอียด
 34. ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลฯ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสดและผลไม้สด จำนวน 77 รายการ รายละเอียด
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ ฯ รายละเอียด
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมนมทารก 0-1 ปี จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารกก่อนกำหนด จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หัวดูดเสมหะ จำนวน 36 ชุด รายละเอียด
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด ๕๐ PSI จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียด
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 2 เครื่อง รายละเอียด
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 7 เครื่อง รายละเอียด
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด
 57. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 52 รายการ รายละเอียด
 58. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 59. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 60. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 61. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 62. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 63. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 64. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 65. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย รายละเอียด
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบนไม่ใช่ซีเมนต์ Total Hip Cementless Metal on Poly รายละเอียด
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) รายละเอียด
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 29 รายการ รายละเอียด
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ HPV PCR จำนวน 20,000 Test รายละเอียด
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสาย 2 อาคาร อาคารสนับสนุนบริการชั้น 8 และอาคารอุบัติเหตุชั้น 8 จำนวน 2 ระบบ รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ SARS-COV2 Antigen จำนวน 16,000 Pack รายละเอียด

 1. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

โพสล่าสุด