ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับบริจาค

ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดเล็ก จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดเล็ก จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
 3. ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injectioninfusion (GPU 654726) รายละเอียด
 4. ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone propionate 250 mcg1 dose + Salmeterol 50 mcg1 dose inhalation powder, pre-dispensed, 60 dose inhalation (GPU 690155) รายละเอียด
 5. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาทางเดินหายใจ 4 รายการ รายละเอียด
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียด
 7. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดับเบิลแคบ รายละเอียด
 8. ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 9. (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาทางเดินหายใจ 4 รายการ รายละเอียด
 10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Embedding center) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 11. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Embedding center) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 12. ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น ชั้น 5 ถึงชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวนว 5 งาน รายละเอียด
 13. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5 เครื่อง รายละเอียด
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น ชั้น 5 ถึงชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวนว 5 งาน รายละเอียด
 16. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Inter Locking Nail รายละเอียด
 1. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดเล็ก จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานช่องท้องหัวใจฯ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเครื่องเขย่าไม่น้อยกว่า 190 ถุง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องกล่องเสียง รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Embedding center) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด 50 PSI จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูก PFNAฯ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่ารับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกฯ รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 จำนวน 3,168 Test/report รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

โพสล่าสุด