การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์