ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล “ประเภทหน่วยบริการขนาดน้อยกว่า 150 เตียง (รพ. ชุมชน)”