วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีมาตรฐาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค ภายในปี 2565

พันธกิจ :

1.เป็นโรงพยาบาลที่บริการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ

2.จัดบริการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงทั้งเครือข่าย

3.เป็นแหล่งผลิต ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ค่านิยมหลัก(Core Value)

M : Mastery ซื่อสัตย์ มีวินัย

O : Originalily สรรค์สร้างสิ่งใหม่

P : People centered approach ใส่ใจประชาชน

H : Humility ทำตนอ่อนน้อม

อัตลักษณ์ : สามัคคี บริการดี มีน้ำใจ