ข้อมูลทั่วไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 2.jpg

โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด 595 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 174 ริมฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ติดกับถนนมรุพงษ์ ทิศตะวันออกติดกับถนนมรุพงษ์ ทิศเหนือติดกับโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ทิศใต้ติดศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา และทิศตะวันตกติดกับสำนักงานประปาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคภายในปี 2565

พันธกิจ

1) เป็นโรงพยาบาลที่บริการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ

2) จัดบริการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงทั้งเครือข่าย

3) เป็นแหล่งผลิต ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

มาตรฐานบริการ

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) : สรพ. [The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) : HAI] เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 และได้รับรอง RE-Accreditation ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ศูนย์เชี่ยวชาญ

1) สาขาทารกแรกเกิด ระดับ 2

2) สาขาหัวใจและหลอดเลือด ระดับ 3

3) สาขามะเร็ง ระดับ 3

4) สาขาอุบัติเหตุ ระดับ 3

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 652/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ให้จัดตั้ง “ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก : ศพค.” โดยลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1) รางวัลชนะเลิศ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advancde Life Support Unit: ALS) ครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 จากสภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2) THAILAND ANGELs AWARD ระดับ STROKE READY HOSPITAL STATUS จากสถาบันประสาทวิทยาร่วมกับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา  พ.ศ. 2561

3) รางวัล Popular Vote ประเภทผลงานวิชาการสาขาทารกแรกเกิด การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561