วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศและการสร้างสุขภาพแห่งภาคตะวันออก

พันธกิจ (Missions) :

1. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

2. พัฒนาสถาบันร่วมผลิต วิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ

3. พัฒนาคุณภาพบริการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทุกระดับ

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO)

ค่านิยมหลัก : (Core Value)

BSH : Service “By hearts Smart and Harmony”

ดูแลด้วยใจ ผู้รับบริการปลอดภัย นวัตกรรมนำสมัย ร่วมใจสามัคคี

เข็มมุ่ง : SMART HOSPITAL

อัตลักษณ์ : สามัคคี บริการดี มีน้ำใจ