คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลพุทธโสธร ชั้น 1 อาคารศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร, โทร 038-814375-78, Email: Ethicscommittee.BSH@gmail.com