ครอบครัว ต.รุ่งเรือง อุทิศให้เตี่ย คุณกิตติ ต.รุ่งเรือง บริจาคเงินให้โรงพยาบาล