พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 รายละเอียด