คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.วัดสมานรัตนาราม เปิดให้บริการ