คุณกนกณัฐ กองแก้ว บริจาคพัดลม พร้อมบริจาคเงินให้โรงพยาบาล