คุณณัฐมน ดวงจันทร์ และครอบครัว บริจาคเงินให้โรงพยาบาล