คุณธงชัย ลำจวนจิตร์ บริจาคเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาล