คุณศักดา วรพิพัฒน์ และครอบครัว บริจาคเงินให้โรงพยาบาล