ค้นหาแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร

แพทย์
พญ.วัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ตจวิทยา(part time)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร,
พฤหัสบดี(ผิวหนัง) 08.30 - 12.00 น.
นพ.พิทักษ์ ไชยกูล
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ เวชบำบัดวิกฤติ
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ที่1,2 ของสัปดาห์ 08.30 - 12.00 น.
ศุกร์ ที่ 3 ของสัปดาห์ 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ส่องกล้อง) 08.30 - 12.00 น.
พญ.สราพร มัทยาท
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคไต
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร โรคไต 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธที่1 ของสัปดาห์(โรคไต) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ศิริมล หวังคุณธรรม
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคไต
วันที่ออกตรวจ :: พุธที่3,5 ของสัปดาห์ 08.00 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธที่2,4 ของสัปดาห์(โรคไต) 08.30 - 12.00 น., พฤหัสบดี(โรคไต) 08.30 - 16.00 น. (พักเที่ยง)
นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคไต
วันที่ออกตรวจ :: อังคารที่3 ของสัปดาห์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(โรคไต) 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง), พุธที่1,3 ของสัปดาห์(โรคไต) 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
พญ.ณัฏฐา เลี่ยวชวลิต
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(ภูมิคุ้มกันบกพร่อง), พุธ(เบาหวาน) 08.30 - 12.00 น.
พญ.พจมาน ตันติสิริสมบูรณ์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ, พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: ศุกร์(วาร์ฟารีน) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ปีย์วรา ธรรมปัญญวัฒน์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 13.00 - 16.00 น., ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(COPD) 13.00 - 16.00 น.
นพ.พงษ์พันธ์ บุญมีศรีประเสริฐ
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 13.00 - 16.00 น., อังคาร 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี (วาร์ฟารีน) 13.00 - 16.00 น.
พญ.ลลิตา ตั้นเจริญ
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ, พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น., ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.รัฐภาส วรชาติ
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ที่1,3 ของสัปดาห์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร, พฤหัสบดี(ประสาทวิทยา) 08.30 - 12.00 น.
พญ.สิรินภา เสนีย์มโนมัย
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดีที่1,3,5 ของสัปดาห์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(ประสาทวิทยา) 08.30 - 12.00 น., พุธ(ประสาทวิทยา) 13.00 - 16.00 น.
พญ.อรุณรัตน์ พิรุณสาร
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคเลือด
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์, อังคาร, ศุกร์(โรคเลือด) 08.30 - 12.00 น.
พญ.จุฑาทิพย์ ประจวบจินดา
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคเลือด
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ที่2,4,5 ของสัปดาห์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ, พฤหัสบดี(โรคเลือด) 08.30 - 12.00 น.
นพ.สิทธิชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ที่3,4 ของสัปดาห์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ, พฤหัสบดี(หัวใจ) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ชัยชนะ จันทรคิด
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(มะเร็ง) 08.30 - 12.00 น., พุธ, ศุกร์(มะเร็ง) 08.30 - 16.00 น. (พักเที่ยง)
พญ.ภัทรา ธีระตระกูล
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดีที่2,4,5 ของสัปดาห์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์, ศุกร์(มะเร็ง) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ชนะชัย จันทรคิด
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ที่2 ของสัปดาห์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(มะเร็ง) 13.00 - 16.00 น., อังคารที่ 1,3 ของสัปดาห์, พฤหัสบดี(เบาหวาน) 08.30 - 12.00 น., พุธ(ต่อมไร้ท่อ) 13.00 - 16.00 น.
พญ.อรณิชา อมรอริยะกูล
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
วันที่ออกตรวจ :: พุธที่2 ของสัปดาห์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์, อังคารที่2,4 ของสัปดาห์(เบาหวาน), 08.30 - 12.00 น., อังคาร(ต่อมไร้ท่อ) 13.00 - 16.00 น.
พญ.ณัฎฐนันท์ ภูวิภิรมย์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ทางเดินอาหารและตับ
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ที่1,3 ของสัปดาห์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ทางเดินอาหารและตับ), พุธ(โรคตับ) 13.00 - 16.00 น.
พญ.ลาวัณย์ แจ่มจำรัส
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ
วันที่ออกตรวจ :: อังคารที่2,4,5 ของสัปดาห์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(COPD) 13.00 - 16.00 น., พุธ(วัณโรค) 13.00 - 16.00 น., ศุกร์(ทางเดินหายใจ) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ดารัตน์ เรืองเกรียงสิน
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ที่1,4 ของสัปดาห์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(วัณโรค), พฤหัสบดี(ARV) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ชยธัช สันตติวงศ์ไชย
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 12.00 น.
:: พุธ 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(Warfarin)13.00-16.00 น.
นพ.อรรถพล อนันตสมบูรณ์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
:: ศุกร์ 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(Cardio)13.00-16.00 น.
พญ.วรรณี เจียมใจไพบูลย์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ,พฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
:: ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.สรัทธ์ รอดภัยปวง
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,3,5 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(Neuro) 13.00-16.30 น.
:: ศุกร์(Neuro) 08.30-12.00 น.
พญ.อมิตวรรณ มณีบุตร์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ สัปดาห์ที่ 1,4 8.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์,ศุกร์(Hemato)08.30 - 12.00 น.
พญ.ปณิตา หวั่งประดิษฐ์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร สัปดาห์ที่ 1,3,5 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(Cardio) 13.00-16.00 น.
:: ศุกร์(Cardio) 08.30-12.00 น.
นพ.บูรพัฒน์ เพ็งนรพัฒน์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์สัปดาห์ที่ 3,4 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(ONCO) 08.30-12.00 น.
พญ.ศุภวรรษา ไพลดำ
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร สัปดาห์ที่ 1,5 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(GI) 13.00-16.00 น.
:: พฤหัสบดี(GI) 08.30-12.00 น.
:: จันทร์,พุธ,ศุกร์(Scope) 08.30-12.00 น.
พญ.เกศมณี พงษ์อร่าม
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์สัปดาห์ที่ 1,3,5 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(Asthma) 13.00-16.00 น.
:: พุธ(TB/Bronchoscope) 13.00-16.00 น.
:: พฤหัสบดี(Bronchoscope) 13.00-16.00 น.
:: ศุกร์(Chest) 08.30-12.00 น.
พญ.วิภาดา หลายชูไทย
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติซั่ม
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์สัปดาห์ที่ 2,4,5 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร,พุธ(Rheumata) 08.30-12.00 น.
พญ.นิภาธร จตุรนันท์
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-12.00 น.
:: ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(ผิวหนัง) 08.30-12.00 น.
:: ศุกร์(Consult skin) 08.30-12.00 น.
พญ.วณิชยา สมงาม
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคไต
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4,5 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
นพ.วิรัตน์ โพคะรัตน์ศิริ
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง (part time)
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30-12.00 น.
นพ.ศิวดล ทัศนะเมธี
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 -12.00 น., พฤหัสบดี 08.00 -16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ชัยยุทธ สิงหนิยม
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.สุวิช เศรษฐโศภณ
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ประสาท
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(ศัลย์ประสาทและสมอง) 13.00 - 16.00 น.
พญ.วีณา เรืองเกรียงสิน
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ประสาท
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(ศัลย์ประสาทและสมอง) 08.30 -12.00 น.
นพ.อัยยรัช ธนวรางกูร
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ประสาท
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: ศุกร์(ศัลย์ประสาทและสมอง) 08.30 - 12.00 น.
นพ.มานิตย์ บำรุงยา
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ทางเดินปัสสาวะ
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(ศัลย์ทางเดินปัสสาวะ) 08.30 -16.00 น.(พักเที่ยง)
นพ.ปิยะพงษ์ วงศ์จิตราภรณ์
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ทางเดินปัสสาวะ
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(ศัลย์ทางเดินปัสสาวะ) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ระพีพรรณ ทิมสุวรรณ
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ทางเดินปัสสาวะ
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: ศุกร์(ศัลย์ทางเดินปัสสาวะ) 08.30-12.00 น.
นพ.ศราวุธ พิพัฒน์นราพงศ์
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ กุมาร
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ศัลย์เด็ก) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ทิภาพร ทับทอง
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ กุมาร
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(ศัลย์เด็ก) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(ศัลย์ตกแต่ง) 08.30 - 12.00 น.
นพ.พงศธร วนิชย์ถนอม
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ศัลย์ตกแต่ง) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ปันปณิธ สุขวโรตม์วัตร
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ ทางเดินอาหารส่วนต้น
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: ศุกร์(ศัลย์ทางเดินอาหารส่วนต้น) 08.30 - 12.00 น.
พญ.นฤภร สื่อสวัสดิ์วณิช
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-16.20 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ฉัตรชัย ฟองเลิศนุกูล
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ศัลย์ผ่าตัดส่องกล้อง) 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
:: อังคาร(ศัลยกรรมโรคอ้วน) 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
พญ.ธรกนก ธราวรรัฐ
เฉพาะทาง ศัลย์หลอดเลือกทำเส้นฟอกไต
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ศัลย์หลอดเลือด) 13.00-16.00 น.
นพ.ศุภณัฐ แก้วสุวรรณ์
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.มุกรวี บุญพรม
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.นราลิน พึ่งหรรษาพร
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.พงศ์ ชววัฒนาพงศ์
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.สมเกียรติ พรพนาวัลย์
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ธนัทเทพ เบญจศีล
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30 -16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ตรีดิยาธร แก้วเกิด
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ภากร พิริยอมร
ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เชิญ จิรวิศัลย์
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.นิธิ กาญจนสิงห์
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30 -16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.กนกพล ธนกิจรุ่งทวี
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ณพวีร์ ประจวบจินดา
เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ กระดูกสันหลัง
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ยุทธนา จันวะโร
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(คลินิกส่งเสริมการมีบุตร) 13.00-16.00 น.
นพ.ภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.สมพล จินดามณีเรือง
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.นฤมล เจียมรัตโนภาส
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ธารณันท์ กลิ่นศรีสุข
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
เฉพาะทาง รับปรึกษาครรภ์เสี่ยงสูง
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์, อังคาร(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 08.30-12.00 น. ,พุธ
(NCD clinic) 13.00-16.00 น.
พญ.สมปรารถนา มังกรแก้ว
เฉพาะทาง สูตินรีเวช มะเร็ง
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(มะเร็งนรีเวชและเคมีบำบัด) 08.30 - 12.00 น., พฤหัสบดี(มะเร็งนรีเวช) 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง)
พญ.กมลนัทธ์ มั่นทัพ
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 8.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.วุฒินนท์ เจนสุดรักวงศ์
เฉพาะทาง สูตินรีเวช
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 8.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(คลินิกส่งเสริมการบุตร) 13.00-16.00 น.
พญ.ศศิวิมล เผือกพูลผล
เฉพาะทาง รับปรึกษาครรภ์เสี่ยงสูง
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ, พฤหัสบดี(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 08.30-12.00 น.
พญ.พจีภัทร อนุราชเสนา
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(EMG) 13.00 - 16.00 น., ศุกร์(คลินิกลดเกร็ง) 08.30 - 12.00 น.
พญ.วรกานต์ เฑียรกุล
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น., ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์(EMG) 13.00 - 16.00 น.
พญ.นิกษา ทนงศักดิ์มนตรี
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 13.00 - 16.00 น.,
ศุกร์ 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี (EMG)13.00-16.00 น.
พญ.กัลยาณี บุญประสิทธิ์
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 13.00 - 16.00 น.,
พฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ (EMG) 13.00-16.00 น.
นพ.ธนู นพโสภณ
เฉพาะทาง อาชีวเวชกรรม
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เจษฎากร โสธรเจริญสินธุ์
เฉพาะทาง อาชีวเวชกรรม
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ภคินี ภัทรกุล
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: จันทร์ (ระบบประสาทในเด็ก:ลมชัก) 08.30-12.00 น.
นพ.จารุฉัตร วิบูลย์กุลพันธ์
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคารที่1,3 ของสัปดาห์(endocrine) 13.00 - 16.00 น.
พญ.นิตยา ปานเนาว์
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคาร(ธาลัสซีเมีย) 08.30 - 12.00 น.
พญ.อัญญารัตน์ ตันรัตนานนท์
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: อังคารที่2,4 ของสัปดาห์(ต่อมไร้ท่อในเด็ก:ธัยรอยด์),โภชนาการ 13.00 - 16.00 น.
นพ.เกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(โรคหัวใจในเด็ก) 13.00 - 16.00 น.
นพ.สุทธิพงษ์ อิทธิพร
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: ศุกร์(โรคหืดและภูมิแพ้เยื่อบุจมูกในเด็ก) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ณัฏฐา วรชาติ
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 13.00 - 16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(High risk clinic) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ทรงภูมิ อชิภูกนก
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(โรคติดเชื้อในเด็ก) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ภทรมน แววสวัสดิ์
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: ศุกร์(โรคหืดและภูมิแพ้เยื่อบุจมูกในเด็ก) 08.30 - 12.00 น.
พญ.สุนันทา ฉั่วชื่นสุข
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคไต
วันที่ออกตรวจ :: ศุกร์ 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,2,3 (คลินิกโรคไตในเด็ก) 13.00-16.00 น.
พญ.จงจินต์ สุวรรณทวีมีสุข
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคผิวหนัง
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(คลินิกพัฒนาการเด็ก) 08.30 - 12.00 น.
พญ.ภัคฐ์พิชา วัฒนโรจกิจ
เฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี (คลินิกติดตามทารกที่มีความเสี่ยง) 08.30 - 12.00 น.
พญ.กุลธิดา สวัสดี
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดโสธร)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,3 08.30-12.00 น.(ศสม.วัดโสธร)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2,4 08.30-12.00 น.(ศสม.วัดจีนฯ)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ศิริลักษณ์ ผ่องจิตสิริ
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เกริกไกร เพียรระพีกุล
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง) (ศสม.วัดโสธร)
พฤหัสบดี 08.30-12.00 สัปดาห์ที่ 2-5 (ศสม.วัดโสธร)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.พัชรพงศ์ ตันสุวรรณรัตน์
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร สัปดาห์ที่ 1 08.30-12.00 (ศสม.โสธร)
พุธ สัปดาห์ที่ 2,4,5 08.30-12.00 (ศสม.วัดโสธร)
ศุกร์ 08.30-16.00 น. (ศสม.โสธร)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.พาสนา เรืองสวัสดิ์
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-16.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
พุธ สัปดาห์ที่ 2,4 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจันฯ)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ปภาวี แสงวัฒนากุล
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร สัปดาห์ที่ 3,5 08.30-16.00 น. (ศสม.โสธร)
พุธ สัปดาห์ที่ 1,3 08.30-16.00 น. (ศสม.โสธร)
พฤหัสบดี 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง) (ศสม.โสธร)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.จิตรัสย์ แสวงศิริผล
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร สัปดาห์ที่ 2,4 08.30-12.00 น. (ศสม.โสธร)
พุธ 08.30-16.00 (พักเที่ยง) (ศสม.โสธร)
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 08.30-12.00 น. (ศสม.โสธร)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ฉัตรชฎา ทองภูสวรรค์
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: พุธ สัปดาห์ที่ 1,3 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง)(ศสม.วัดจีนฯ)
พุธ สัปดาห์ที่ 2,4,5 13.00-16.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3,5 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจันฯ)
ศุกร์ 08.30-12.00 (ศสม.วัดจีนฯ)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.กฤติน วารีอุดมทรัพย์
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง)(ศสม.วัดจีนฯ)
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4 13.00-16.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เฉลิมพล บำรุงศิริ
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.สุทธิศรี สุขสำราญ
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง) (ศสม.วัดจีนฯ)
พุธ สัปดาห์ที่ 5 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,4 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 08.30-12.00 (ศสม.วัดจีนฯ)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.วรวรรณ ทองภู่
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง) (ศสม.วัดโสธร)
ศุกร์ 08.30-12.00 น.(ศสม.วัดโสธร)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ธัญวรัตน์ พานแก้ว
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,3,5 08.30-16.00 น. (พักเที่ยง) (ศสม.วัดจีนฯ)
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2,4 13.00-16.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 08.30-12.00 น. (ศสม.วัดจีนฯ)

วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เวทิส ประทุมศรี
เฉพาะทาง จิตเวช
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30-15.00 น. (พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ภาสกร ลีนิวา
เฉพาะทาง จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์,ศุกร์ 08.30 - 12.00 น
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เจริญศักดิ์ อ่ำกลิ่น
เฉพาะทาง จิตเวช
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 12.00 น. พุธ 13.00 - 15.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.เอกชัย เพ็ชรพรประภาส
เฉพาะทาง จิตเวช
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 13.00-15.00 น. อังคาร 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.กิจวัตร กุลละวณิชย์
เฉพาะทาง จักษุ จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ณัฐพร สมสนิท
เฉพาะทาง จักษุ ต้อหิน
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.กนิษฐา กิตยารักษ์
เฉพาะทาง จักษุ
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ(จอประสาทตา) 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
พญ.มัธยา สุวรรณศิริกุล
เฉพาะทาง จักษุ
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง) (จอประสาทตา)
พญ.ลภานาถ สุติเชวงกุล
เฉพาะทาง จักษุ
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
ศุกร์ 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.นัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์
เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30 - 12.00 น.
พุธ 08.30 - 16.00 น.(พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.พรรษวรรณ เปรมตุ่น
เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 - 12.00 น.
พฤหัสบดี 08.30-16.00 (พักเที่ยง)
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ณัฐฐา พิสุทธิ์ศิริ
เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก
วันที่ออกตรวจ :: อังคาร 08.30 -16.00 น.(พักเที่ยง)
ศุกร์ 08.30-12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.สาลินี เจนสุดรักวงศ์
เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก
วันที่ออกตรวจ :: จันทร์ 08.30-16.00 น.(พักเที่ยง)
ศุกร์ 13.00-16.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.สุกัญญา ทองชัยประสิทธิ์
เฉพาะทาง รังสีวินิจฉัย
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.คณินธร เอื้อเสริมพงศ์
เฉพาะทาง รังสีวินิจฉัย
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.กนกวรรณ นุชประมูล
เฉพาะทาง รังสีวิทยาทั่วไป
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ปานอุทัย ชลวร
เฉพาะทาง รังสีวินิจฉัย
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.จิลนาร์ เจริญช่าง
เฉพาะทาง รังสีวิทยาทั่วไป
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.วรรธนัย อำนวยสิน
เฉพาะทาง รังสีวิทยาทั่วไป
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ธิติมา ไชยกูล
เฉพาะทาง วิสัญญี
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.กัลยาวดี พรพรหมโชติ
เฉพาะทาง วิสัญญี
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.นาถธิดา อาจอำนวย
เฉพาะทาง วิสัญญี
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ยลดา พรหมนารท
เฉพาะทาง วิสัญญี
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.เบญจพร โอฬารรัตน์มณี
เฉพาะทาง วิสัญญี
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.สุพิชญา ชัยรัตน์
เฉพาะทาง วิสัญญี
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ศรีวรรณา มานะทิวสน
เฉพาะทาง เวชศาสต์ฉุกเฉิน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ชรินธร บุญยงค์
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ออกตรวจ ::
พญ.วรัญญา ทิมทอง
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ศุภการ อุปกรณ์ศิริการ
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ธีรนาฏ ศรีฉันทะมิตร
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.จิราภรณ์ สิงห์เทพ
เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.อุฬาร สวนขวัญ
เฉพาะทาง พยาธิกายวิภาค
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.จิรายุ วิษณุรัก
เฉพาะทาง พยาธิกายวิภาค
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.สดุดี ลาภกระจ่าง
เฉพาะทาง นิติเวชวิทยา
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.มนตรี แซ่หวู
เฉพาะทาง นิติเวชวิทยา
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.พรภัสสร ศิริวัฒนสกุล
เฉพาะทาง นิติเวชวิทยา
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.ไอรินทร์ รุ่งชัยพีรบูรณ์
เฉพาะทาง คลินิกประกันสังคม
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
พญ.นันทาภา สุจริตวณิชพงศ์
เฉพาะทาง คลินิกประกันสังคม
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.ชัยฤกษ์ ลิมปวัฒนศิริ
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์(part time)
วันที่ออกตรวจ :: พุธ 08.30 - 12.00 น.
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
นพ.วิรัตน์ โพคะรัตน์ศิริ
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง(part time)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พุธ, พฤหัสบดี(ผิวหนัง) 08.30 - 12.00 น.
นพ.ธนารัตน์ ฤชากร
เฉพาะทาง อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา(part time)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ :: พฤหัสบดี(มะเร็ง) 08.30 - 16.30 น.(พักเที่ยง)
ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.ชนกานต์ เปานิล
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(ประจำศสม.วัดโสธร)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพ.ธนัย ทรัพย์จรรยา
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.ศิริพรรณ แม้นเขียน
เฉพาะทาง ปริทันตวิทยา
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.สัจจชาต์ สินสุนทร
เฉพาะทาง ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.ปวิตรา วุฒิกรวิภาค
เฉพาะทาง ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์
เฉพาะทาง ทันตกรรมจัดฟัน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.ภิยรัชต์ อยู่ตรีรักษ์
เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.อังคณา พรธารักษ์เจริญ
เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์
เฉพาะทาง วิทยาเอ็นโดดอนต์
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.กรรณิกา เตไชยา
เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไป
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพ.อนันต์ หล่อทองคำ
เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไป
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพ.ภาณุพงศ์ สวนสุวรรณ์
เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไป(ประจำศสม.วัดจีนประชาสโมสร)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.รุ่งทิพย์ มหรรณพกุล
เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไป(ประจำวัดสมานรัตนาราม รพ.พุทธโสธร2)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพ.เอกรินทร์ รัฐปฐมวงศ์
เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไป(ประจำศสม.วัดโสธร)
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพ.สุริยะกุล วงษ์ซื่อ
เฉพาะทาง ทันตกรรมบูรณะ
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.รสริน หงษถาวิช
เฉพาะทาง ปริทันต์วิทยา
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์
เฉพาะทาง ทันตกรรมจัดฟัน
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::
ทพ.วิชญ์พล แรงผลสัมฤทธิ์
เฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ประจำวัดสมานรัตนาราม รพ.พุทธโสธร2
วันที่ออกตรวจ ::
วันที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ ::