ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566