ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบแกนตั้งพื้นระบบ แสงคู่ขนาน)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบแกนตั้งพื้นระบบ แสงคู่ขนาน 6515-021-2212/1ค) รายละเอียด