ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แผ่นโลหะยึดกระดูกสันหลังคอ จำนวน 5 รายการ )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แผ่นโลหะยึดกระดูกสันหลังคอ จำนวน 5 รายการ )  รายละเอียด