ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเดินระบบไฟฟ้าและเดินสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเดินระบบไฟฟ้าและเดินสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ) รายละเอียด