ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก )  รายละเอียด