ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาด้านหลังศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องวิชาการ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาด้านหลังศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องวิชาการ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ) รายละเอียด