ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ) รายละเอียด