ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องเพื่อการเรียนการสอนห้องบรรยาย อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก จำนวน 1 งาน )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องเพื่อการเรียนการสอนห้องบรรยาย อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก จำนวน 1 งาน ) รายละเอียด