ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่โดยรวม 61,907.10 ตารางเมตร จำนวน 22 วัน)

  •  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่โดยรวม 61,907.10 ตารางเมตร จำนวน 22 วัน) รายละเอียด