ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 12 เดือน)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 12 เดือน) รายละเอียด  รายละเอียด