ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์  รายละเอียด