ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด