ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)  รายละเอียด