ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ ปรับชั้นวางของและเคาน์เตอร์ท างาน
    ห้อง ERตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน  รายละเอียด