ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ สารยึดกระดูกชนิดผสมยาปฏิชีวนะ (Bone cement with Antibiotic) จ านวน 130 ชุด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด