ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ จำนวน 1 งาน

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ จำนวน 1 งาน รายละเอียด