ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  •  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการถุงบรรจุโลหิตแบบ 3 ถุง ขนาด 450 ซีซี จ านวน 3,200 ถุง
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด