ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุม 1 (ประกันสังคม) ตึกอำนวยการ จำนวน 1 งาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด