ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้) จำนวน 175 อัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด