ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร จำนวน 1 งาน

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร จำนวน 1 งาน  รายละเอียด