ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือผ่าตัดแบบ STERILE จำนวน 3 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือผ่าตัดแบบ STERILE จำนวน 3 รายการ)  รายละเอียด