ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PROXIMAL FEMORAL NAIL) จำนวน 22 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PROXIMAL FEMORAL NAIL) จำนวน 22 รายการ) รายละเอียด