ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด