ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง) รายละเอียด