ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ชุด และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ชุด และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้) รายละเอียด