ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หัวกรอเร็ว จำนวน 10 หัว และหัวกรอช้า จำนวน 15 หัว)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หัวกรอเร็ว จำนวน 10 หัว และหัวกรอช้า จำนวน 15 หัว) รายละเอียด