ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller ของอาคารสิริโสธรารักษ์ จำนวน 1 งาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller ของอาคารสิริโสธรารักษ์ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด