ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน่วยงานไตเทียม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 /หน่วยงาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน่วยงานไตเทียม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 /หน่วยงาน) รายละเอียด