ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ที่นอนลม และเครื่องควบคุมการให้น้ำและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ที่นอนลม จำนวน 20 ชุด และเครื่องควบคุมการให้น้ำและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง) รายละเอียด