ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (กล้องวงจรปิดจำนวน 1 ระบบ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (กล้องวงจรปิดจำนวน 1 ระบบ) รายละเอียด