ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) รายละเอียด