ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ยกพื้นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ยกพื้นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด