ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกจำนวน 4 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกจำนวน 4 รายการ) รายละเอียด