ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่อง Microbilirubin จำนวน 1 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่อง Microbilirubin จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด